ne tür kumar lisansı alınabilir almanca 2

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurt Dışı Teşkilatında Görevlendirilecek Personelin Seçim Esaslarına Dair Yönetmelik

A) Belediye mevzuatı, görevi ile ilgili sair mevzuat ve bu Yönetmelikle ilgili kendisine verilen görevleri gereği gibi yerine getirilmesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından bir üst makama karşı sorumludur. MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Manisa İli ,Soma Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar. MADDE 18 – (1)  -(1)Bu Yönetmelik, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/m bendi gereği Soma  Belediye Meclisinde kabul edildikten sonra 3011 Sayılı Kanunun 2.maddesi gereği mahallinde çıkan gazete veya diğer yayın yolları ile ilan edildiği  tarihte yürürlüğe girer. MADDE 9 – (1) Zabıta Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur. MADDE )Bu Yönetmelik, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/m bendi gereği Soma  Belediye Meclisinde kabul edildikten sonra 3011 Sayılı Kanunun 2.maddesi gereği mahallinde çıkan gazete veya diğer yayın yolları ile ilan edildiği  tarihte yürürlüğe girer. MADDE (1)  Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur. MADDE 17-(1)Bu Yönetmelik, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/m bendi gereği Soma  Belediye Meclisinde kabul edildikten sonra 3011 Sayılı Kanunun 2.maddesi gereği mahallinde çıkan gazete veya diğer yayın yolları ile ilan edildiği  tarihte yürürlüğe girer. (3) Müdürün 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer belediye mevzuatının kendisine yüklemiş olduğu görev yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasında başkan yardımcısı ve başkana karşı sorumludur. MADDE 14-(1)  –(1)Bu Yönetmelik, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/m bendi gereği Soma  Belediye Meclisinde kabul edildikten sonra 3011 Sayılı Kanunun 2.maddesi gereği mahallinde çıkan gazete veya diğer yayın yolları ile ilan edildiği  tarihte yürürlüğe girer. (2) Kayıt ve Arşiv Şefliği, yukarıda sayılan görevler ile birim sorumlusu ve/veya müdür tarafından verilen diğer tüm görevleri, kanunlar çerçevesinde gereken özeni göstererek yerine getirmekten sorumludur.

(7)Bu şekilde düzenlenecek defter, kayıt ve belgeler, gerektiğinde çıktıları alınarak sayfa numarası verilmek ve yetkililerince imzalanıp mühürlenmek suretiyle konularına göre açılacak dosyalarda muhafaza edilir. (4)Gelen ve giden evraklar, ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir. MADDE 20 -(1) Müdürlüğe gelen evraklar müdür tarafından ilgili personele havale edilerek işlemlerinin, takibi ve sonuçlandırılması sağlanır. MADDE 16 – (1) Fen İşleri Müdürlüğündeki iş ve işlemler Müdür ve Sorumlular tarafından düzenlenen plan dâhilinde, yürürlükteki mevzuata uygun olarak yürütülür. (5)Müdürlükte çalışan tüm personel yürürlükteki bulunan ilgili mevzuatın öngördüğü niteliklere göre istihdam edilirler. (c) Müdürlüğün yapılacak tüm işlemlerini önceliklerine göre sıralayarak hazırlamak, cevaplandırmak ve dosyalama işlemlerini yaparak arşivde muhafazasını sağlamak. Mevzuat hükümleri çerçevesinde temsil yeteneğine sahip, bilgili, tecrübeli ve başarılı memur personeller arasından atama veya görevlendirme suretiyle belirlenir. (d)Soma Belediyesi’nin görev alanı ve yetkisi kapsamındaki yerlerin elektrik aydınlatma ve enerji faaliyetlerinin en iyi şekilde yürütülebilmesi için ilgili kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak. (e)-Müdürlük bünyesine tahsis edilen her türlü motorlu motorsuz gereçlerin bakım ve arızalarını, tespit etmek ve giderilmesini sağlamak. (ğ)-Teknik elemanlar ve Memurlar arasında görev bölümü yaparak yetki ve sorumluluk vermek suretiyle işlerin daha randımanlı yürütülmesini sağlamak.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü İdari  Teşkilatı;  müdür,  şef,  memur ve  işçi personelden oluşur. B)Tüm personel, düşünce, inanç, siyasi görüş ve mevkii farkı gözetmeden vatandaşlara eşit muamele ederler. 2-Şef veya mahiyetindeki personel ise Müdür tarafından devamlı denetim altında bulundurulur. D) Park ve yeşil alanların inşalarına başlamadan önce mülkiyet durumu, imar durumu, vaziyet planının hazırlanması konusunda İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile yazışma yapılarak işlem tesis edilir. A)Belediye Encümeni kararı gerektiren ihale işlerinde ilgili evrak, Mali Hizmetler Müdürlüğünden geçirilerek Belediye Encümenine intikal ettirilmek suretiyle bu müdürlükle işbirliği sağlanır. E)Bahçe çalışmalarını mevsiminde yapmak, ehliyet gerektirmeyen diğer işleri yürütmek.

  • (ğ)-Teknik elemanlar ve Memurlar arasında görev bölümü yaparak yetki ve sorumluluk vermek suretiyle işlerin daha randımanlı yürütülmesini sağlamak.
  • MADDE 2 – (1) Bu yönetmelik, Zabıta Müdürlüğünün kuruluş, görev, çalışma usul ve esaslarını kapsar.
  • R) Gerektiğinde Teftiş Kurulunun uygulamaları hakkında yönergeler hazırlamak.

3-Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde çalışan tüm personelin izin, rapor, derece ve kademe ilerlemesi, ödüllendirme ve cezalandırma vb. Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri yürütür. 1-Sosyal Yardım İşleri Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir. 2- Sistem üzerinden gelen ve giden evraklar ilgili   konularına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine sistem üzerinden ilgili Müdürlüğe gönderilir. Yangın ve doğal afet gibi konularda mağdur ailelerin tespitini yapmak, temel ihtiyaçlarına ilişkin çözümler üretmek. Vereceği kurslara ilişkin olarak çalışma ortamları hazırlamak, atölyeler kurmak. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) Politikalarının amacı; Kurum çalışanlarının, sistemlerinin, bilgi ve varlıklarının; gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik bakımından yapılması, uyulması gereken iş kurallarını hedeflemek ve bu hedefler kapsamında iş sürekliliğini sağlamaktır. Siber olay müdahale akışı içinde suç unsuruna rastlanması halinde savcılık, kolluk makamı vb.

Gelirin zamanında ve usulüne uygun olarak tahsil edilmesini sağlayıcı çalışmaları kontrol ve koordine etmek. Ç)Müfettişlerden gelen yazı ve raporları incelemek, eksikliklerin giderilmesini sağlamak, ilgili mercilere göndermek, ilgililerce alınacak tedbirleri ve yapılacak işlemlerin sonuçlarını takip etmek ve alınması gereken tedbirlerle ilgili tekliflerde bulunmak. Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır. Ç)Müdürlüğün  görev ve sorumluluk alanına giren konuları Belediye Başkanı  ve/veya Başkan yardımcısından gelen talimatlar doğrultusunda, sorumlu olduğu bütün yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirmek. C)Belediye  Müdürlüklerinden  gelen  fikirleri ve talepleri değerlendirir  ve  uygunluğuna  göre bağlı bulunduğu üstüne sunar, verilen talimat doğrultusunda   uygulanmasını sağlar ve takip eder. (2)Bu defterlerin dijital olarak bilgisayar ortamında tutulması halinde ilgili personel tarafından dijital yedekleme sistemiyle birlikte her sayfanın birer örneği yazılı olarak çıktı alınıp gerekli mühür, onay ve imza işlemlerinden sonra dosyalanıp birim arşivinde muhafaza edilir. E) Her türlü genelge, yönetmelik ve başkanlık emirlerini takip etmek, saklamak, gerektiğinde ilgili personele iletmek. MADDE 14- Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır. MADDE 14 – (1) Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

Bu yönetmelik hükümleri, Soma Belediye Başkanı ve/veya görevlendireceği kişiler aracılığıyla yürütülür. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Belediye Başkanı’na veya görevlendireceği Başkan Yardımcısı’na bağlı bir birimdir. MADDE 21- (1) Gelirler Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir. Ğ)Borçlu mükellef başka bir Belediyenin sorumluluk alanında ikamet ediyorsa takip ilgili belediye kanalı ile yapılmalıdır. Beyan ederek adına salınan cezalar hakkında V.U.K.’nun 376 ncı maddesinin uygulanmasını isteyebilir.

(5) Görevden uzaklaştırılan memur veya diğer personel hakkında, işledikleri suçların nevi ve mahiyetine göre mevzuat çerçevesinde işlem yapılır. Ğ) Kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri uyarınca verilen diğer görevleri yapmak. MADDE 10- (1) Kurul Müdürü, görev ve yetkileri çerçevesinde kendisine yardımcı olmak üzere, bir müfettişi Başkan onayı ile refakat müfettişi olarak görevlendirebilir. Ö) Bir konuya ait mevzuatın müfettiş ve müfettiş yardımcıları arasında değişik biçimlerde anlaşıldığı veya yorumlandığı hallerde, görüş ve uygulama birliğinin sağlanması için gerekli önlemleri almak. C) Gerektiğinde bizzat teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yapmak. Ğ) Mevzuat hükümleri uyarınca verilen diğer görevleri yerine getirmek.